Menu Close

Android安卓和Windows平台上SS/SSR/V2Ray/Clash等科学上网代理客户端大全

SS:
https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android/releases

SSR:
https://github.com/HMBSbige/ShadowsocksR-Android/releases

V2RayNG:
https://github.com/2dust/v2rayNG/releases

Clash:
https://github.com/Kr328/ClashForAndroid/releases

ClashR:
https://github.com/naicfeng/ClashRForAndroid/releases

Kitsunebi:
https://github.com/eycorsican/kitsunebi-android/releases

Surfboard:
https://manual.getsurfboard.com/

igniter:
https://github.com/trojan-gfw/igniter/releases

Pharos Pro:
https://github.com/PharosVip/Pharos-Android-Test/releases

BifrostV:
https://github.com/v2raym/bifrostv/blob/master/BifrostV_v0.6.8.apk

SSRRAY:
https://github.com/xxf098/shadowsocksr-v2ray-android/releases

######Windows版######

SS:
https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows/releases

SSR:
https://github.com/HMBSbige/ShadowsocksR-Windows/releases

V2RayN:
https://github.com/2dust/v2rayN/releases

Clash:
https://github.com/Fndroid/clash_for_windows_pkg/releases

ClashR:
https://github.com/BoyceLig/ClashR_for_Windows/releases

Trojan-QT5:
https://github.com/charlieethan/Trojan-Qt5/releases

Qv2ray:
https://github.com/Qv2ray/Qv2ray/releases

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注